Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Etik og løgn

Etik kontra løgn

 Etik kontra løgn

Løgn kan være vor kulturs absolut største problem

af Torkil Olesen, overført fra blog på Mandala

Indhold: Etik har som formål at skabe orden og sammenhold - Løgn kan skabe kaos ved usikkerhed og splid - Hawkins skala - Konflikt imellem opfattelser af etik - Uddybning af løgn i Bibelens 10 bud - Retfærdiggørelse af løgn - Begrebet ansvar bruges ofte med omvendt betydning - Ansvar skubbes over på en syndebuk (Sorte-Per-spil) - Mennesket har pligter - ikke kun rettigheder - Løgn og kærlighed (forførelse, selvsnyd)

Etik handler om opfattelser af rigtigt og forkert.
Etikken kan være personlig, knyttet til en særlig gruppe fx faglig, eller være generel etik for tilværelsen i sin helhed.

  Det personlige er lettest at overskue. Vi kan have modtaget vor personlige etik fra mange kilder, men det fælles er, at vi har godtaget opfattelserne som gældende for os personligt. Som følge heraf vil vi føle en indre konflikt, hvis vi handler i uoverensstemmelse med vor egen personlige etik.
  Gruppe-etik har i almindelighed til formål at skabe et fælles grundlag for gruppen. Man bliver kernemedlem af gruppen ved at overholde dens etik eller kan blive udstødt, hvis man afviger for meget.
  Den generelle etik mener jeg tilsvarende har til formål at skabe sammenhold i helheden, men her opstår det problem, at vi har meget forskellige opfattelser af helheden. Måske er det en bestemt religions verdensbillede; måske er det en kulturelt betinget helhed; måske knyttet til en videnskabelig opfattelse; måske holisme, eller ?.

Problemer med etik hænger i mange tilfælde sammen med konflikter imellem opfattelser fra de forskellige former for etik. Et påtrængende problem er løgn. Ud fra en egoistisk synsvinkel kan en person eller en gruppe opfatte løgn som nyttig i forhold til andre, hvorimod løgn er skadelig ved brug indbyrdes i gruppen.

Set fra helhedens synsvinkel er løgn et meget generende problem, idet løgn vender op og ned på rigtigt og forkert, omdanner hvidt til sort eller sort til hvidt og skaber konflikt imellem opfattelser af ret og uret. Løgn nedbryder derved etikkens ordning af opfattelser af rigtigt og forkert. Personligt kommer man i psykisk ubalance ved at lyve for sig selv, og løgn er en meget hyppig årsag til strid.

(Tilføjet 1.7.18):Hawkins bevidstheds-skala
Som følge af løgnens store betydning er det meget nyttigt at have redskab(er) til vurdering af mennesker i den sammenhæng. Bevidstheds-skalaen i almindelighed benævnt Hawkins skala synes at opfylde formålet; Her afbildet i forenklet form.
Personer på niveauer under 200 regnes for upålidelige. Over 500 skulle der være sikkerhed for pålidelighed.

Måling foregår med kinesiologiske eller intuitive metoder, hvad der indebærer, at det er kroppens vurdering, og kroppen synes at give ærlige svar om sundhed og bevidsthed. Sikker måling kan tænkes at forudsætte, at den målende person selv er på over 500.
Under ovenstående forudsætninger synes vi at ville kunne få sikkerned for ærlig administration, hvis alle ledere opfyldte et krav om højere bevidsthed end 500.

Til start på siden

040210, rettet 8.5.10
Løgn, ansvar og pligt
Generel etik, der skulle fremme sammenhold i en helhed, fx et folk, en kultur eller en religion burde indeholde regler om at udelukke løgn i indbyrdes forhold, men der findes mærkelig inkonsekvens:

Meget mærkværdigt er det, at Bibelens 10 bud er yderst mangelfuldt formuleret netop vedrørende løgn. Der står ikke: Du må ikke lyve; derimod det langt mere specielle: "Du må ikke vidne falsk mod din næste." Det sidste ville være indeholdt i det enklere, men meget mere omfattende: Du må ikke lyve.
(Se evt også: 10 Bud og Sand Lov)

  Hvorfor denne inkonsekvens i forhold til fx: "Du må ikke stjæle" ?, og hvorfor indgår denne indirekte tilladelse til løgn i kristne bekendelsesskrifter? (Grundlæggeren af vor folkekirkes troslære, Martin Luther formulerede buddene i sin Lille Katekismus, der stadig (i 2010) er grundlag for Den Danske Folkekirke, og Luther foretog ændringer i buddene i forhold til Det Gamle Testamente).

Ordet 'vidne' indskrænker buddet i meget betydeligt omfang, idet der indirekte gives tilladelse til at lyve i en masse situationer, der intet har at gøre med at vidne, fx. tillades det at lyve i kærlighed, handel, sport, teologi og videnskab.
  Endnu værre er det, at den mangelfulde formulering er en ubevidst afsløring af, at forfatterne ikke synes at have forstået konsekvensen af formuleringen og kan formodes ubevidst at ville tillade sig selv at lyve i en masse situationer.

De oprindelige forfattere fortælles at være Moses og Gud Jahve, men det er i hvert fald direkte Luther. Samtidig er det et vink fra det ubevidste til alle læsere, der har overset problemet - og det gælder mig selv, indtil for nylig.
  Jesus citeres for at have brugt billedet med at få fjernet bjælken i eget øje, førend man kan se klart.

  Det er først efter mange års intens studium af løgnens væsen, at jeg nu ser den mulighed, at formuleringen i de ti bud er en - måske ubevidst - intelligent indbygning af en retfærdiggørelse for anvendelse af løgn på det mest uventede sted: nemlig i etikkens grundregelsæt.
  Her har løgnen kunnet skjule sig for næsten alle. Kun ved at blive opmærksom på, at der faktisk er utallige eksempler på, at den mest udspekulerede løgn skjuler sig under dække af den reneste, rene dyd, fromhed, moral eller etik, har jeg fået øje på den meget mangelfulde udformning vedr. løgn i Luthers udgave af de ti bud.

"Ethvert rige i splid
med sig selv lægges øde
og en by eller et hus i splid
med sig selv kan ikke bestå"
(Matt 12,25)
  Det kan ikke være underforstået, at løgn er udelukket, for så ville der ikke være grund til at indføje buddet om ikke at vidne falsk.
  Formuleringen kan ikke være lavet af næstekærlige grunde. Der kan findes tilfælde, hvor en løgn kan opfattes som næstekærlig, men i alt overvejende grad bruger vi løgn med et klart egoistisk formål.

  I kristendommen, hvor Gud er universel, og hvor næstekærlighed skulle være et hovedpunkt, synes det fuldstændigt absurd, at der i selve det, der er kaldt en pagt med Gud, indeholdes en mulighed for, at det hele kan være løgn (kun vidneudsagn er undtaget).

Til start på siden

Ansvar og syndebuk
Jeg ser meget ofte ordet 'ansvarlig' brugt i forbindelse med, at en eller anden gøres 'ansvarlig' for et eller andet, som ikke er blevet gennemført ordentligt. Efter min opfattelse er betydningen vendt om (karakteristisk for intelligent løgn, hvis formål vist er at lægge slør over noget ubehageligt). Den rette betydning er, at der er handlet uden at opfylde sit ansvar (=uansvarligt), og meningen er, at den pågældende skal påtage sig skylden og skamme sig.
  Ansvar og ansvarlig handler for mig om at få noget gennemført i overensstemmelse med ønsker og planer (se evt.: Sand Lov).
Når noget er gået forkert, gælder det om så hurtigt som muligt at få det bragt i orden. Det er et sidespring at pålægge nogen skylden for det forkerte; opmærksomheden flyttes fra behovet for korrigering, og ofte er det et påskud for at undgå at rette fejlen.

Syndebukke bruges
ofte til afsporing af
opmærksomhed
fra de, der virkelig
burde have ansvaret

  Det er overordentligt almindeligt at skubbe skylden for et eller andet over på et offer eller en syndebuk. Dermed synes man at mene, at man kan fralægge sig ansvaret, men det er da personlig snyd! (Jeg mener, at næsten alle godt aner det - dybt inde!).
  Der er masser af historiske fortilfælde, hvor mennesker har ofret dyr eller mennesker og derved ment at kunne slippe for noget ubehageligt. Jesu offerdød på korset er vel det mest kendte eksempel i vor kultur: "O, du Guds Lam! med korsets skam, du bar al verdens synder".

  I nutiden ofrer vi vel ikke dyr og mennesker, men 'Sorte-Per-Spillet' florerer - ikke mindst blandt ledere og magthavere. Det gælder om at give det udseende af ikke at være skyldig. Få opmærksomheden flyttet over på en anden - ofte en uskyldig (en karakteristisk løgne-metode).

Til start på siden

Menneskets pligter
Vi har en højtidelig erklæring om menneskerettigheder, men hvor er erklæringen om menneskets pligter? Det er meget smukt med rettigheder, men hvad hjælper det, hvis ingen føler sig forpligtiget til at opfylde rettighederne?
  Vi har i mange år haft en radio-udsendelse om ret og pligt, hvor der er fortalt om almindelige menneskers sociale rettigheder og pligter. Nogle religiøs-filosofiske systemer har også forståelse for nødvendighed af balance imellem nydelse og ydelse, men på jordisk magt/leder-plan synes man optaget af at fremme det, der skaber tilslutning til ens egen karriere.

   For tiden er der mægtig opmærksomhed på CO2 og global opvarmning. Der er usikkerhed om teorien, men selv hvis den er rigtig, er CO2 da et mindre delproblem som følge af befolknings-eksplosion og teknologisk eksplosion - kæmpemæssige globale problemer, der har været kendt i mindst 50 år, og som ingen - mig bekendt - har betvivlet.
  Nu er man yderligere blevet opmærksom på en eksplosion i antallet af husdyr. Der regnes med ca. 10 for hvert menneske på Jorden og i hastigere vækst end mennesketallet. Her i Danmark har vi alene 5 grise pr. indbygger (verdensrekord!).

  Vi mangler ikke blot ledere med vid horisont og parathed til etisk forvaltning af vor Jord. Der mangler filosofisk og religiøs vision og modeller for en balanceret og bæredygtig livsanskuelse med forpligtigelse til at forvalte den Jord, vi har fået i vor varetægt.

Til start på siden

Løgn og kærlighed
Det hedder sig, at "i krig og kærlighed gælder alle kneb", men jeg mener, der burde stå 'forførelse' i stedet for kærlighed.

I min forståelse af kærlighed har vi alle en indre ægte kerne - ofte betegnet "det indre barn", der ønsker at elske og blive elsket som sig selv. Kneb og løgn har noget med snyd at gøre. Man forsøger at forstille sig, give det udseende af noget andet end det ægte.

Vort indre barn tilfredsstilles ikke, hvis det der elskes er en projektion eller et drømmebillede. Den form for forelskelse varer kun, indtil forfalskningen afsløres. Det kan føles som en god erstatning, så længe forelskelsen varer, men den ægte kærlighed opfylder et langt dybere behov.

Den dybe tilfredsstillelse opnås ikke ved at blive elsket som en anden - ligegyldigt hvor storslået et ideal, der prøves efterlignet i rollespillet. Det indre barn oplever rollespillet, der kan være sjovt, men det opfylder ikke behovet for kærlighed, og derfor fortsætter jagten.

I den dybe kærlighed er der elementer af tryghed og tillid, hvorfor løgn og snyd ødelægger kærligheden. Vi kan måske snydes en tid, men i mange henseender snydes det indre barn ikke så let som vort ydre sociale jeg.

Her bliver det så et mægtigt problem, at vi lever i en verden, hvor snyd og løgn er så indgroet, at det nærmest anses for en livsnødvendighed. "Hvis man tager livsløgnen fra et menneske, så dør det". "Den kloge narrer den mindre kloge". Man mener, at den bedst egnede overlever, og bruger i udpræget grad løgn og snyd i alle livets aspekter.

Det er så indarbejdet, at vi også snyder os selv. Vor underbevidsthed mestrer kunsten så eminent, at vi dårligt er klar over, hvad vi dybest set faktisk er. Løgn accepteres endog i den evangelisk-lutherske kristendom (se: Løgn i de 10 bud).


Forside - Retfærdighed og demiurg - Sand Lov - Tillid - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 2009 i Mandala, rev.1.7.2018
Til start på siden

Opdateret 01/07/2018

Besøg  
119652