Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Ståsted 2000 (livsanskuelse)

Ståsted 2000

Torkil Olesen: Ståsted 2000

Jeg har i andre artikler beskrevet og begrundet min vej til min livsholdning. (Se især: Mit Ståsted - Brikker fra mit livs puslespil - Kosmologi 2000 og Gennembrud 2000). Her vil jeg prøve at sammenfatte de væsentligste af mine opfattelser, som de tegner sig netop nu.

Jeg mener vort kosmos er manifestation af en skabende og organiserende bevidsthed, og jeg foretrækker at bruge udtrykket "Alt Der Er" om dette fænomen. Der synes at være tale om noget så ufatteligt, at ethvert udtryk er utilstrækkeligt. Med Alt Der Er udtrykker jeg, at jeg mener, at alt hvad vi er i stand til at sanse og fatte - inkl. os selv - er en del af den samlede bevidsthed. Der eksisterer sandsynligvis mulighed for kommunikation imellem alle dele af bevidstheden, men der er tale om en umådelig stor organisation, og som mennesker har vi antagelig kun forbindelse med perifere dele af bevidstheden.

Alt Der Er kan umuligt rummes i et menneske, og jeg vil ikke bruge ord som gud/gudinde, person, den, det, kraft, ånd eller lign., fordi jeg tror, det vildleder mere end det gavner. Også bevidsthed kan tænkes at skulle forstås på en anden måde, end vi fatter det. Alt Der Er omfatter simpelthen alt.

I forhold til den vestlige (hovedsagelig kristen/jødisk inspirerede) kultur indebærer begrebet Alt Der Er først og fremmest en forskel i forholdet til det onde. Ondskab er en del af helheden og altså ikke henlagt til en magt i opposition eller udenfor. Den, det, de onde hører med i skaberværket og formodes at have en velbegrundet funktion.

Jeg har skrevet om det onde flere steder (se især Det Onde ? og Gennembrud 2000). Her vil jeg blot nævne, at det onde fungerer som kontrast til det gode og som en mulighed, der må eksistere for at give et reelt valg, og det er et centralt punkt i opfattelsen, at Alt Der Er ønsker at give enhver mulighed for at vælge helt frit i alle tænkelige henseender.

Alt Der Er ønsker betingelsefri kærlighed, og det forudsætter frihed. Hvis kærlighed ydes til gengæld for et eller andet, så er den betinget. Der skal således være mulighed for helt at fravælge kærlighed; at isolere sig; at modarbejde; at være ond. Mulighederne skal være tilstede, selvom de selvfølgelig ikke nødvendigvis behøver at blive udnyttet til det yderste.

Det helt frie system med mulighed for at gøre det mest bestialske forudsætter en form for regulering, der oftest kaldes karmaloven ("som du sår, skal du høste"). I dag skulle vi måske snarere omtale karma som et computersystem med et program. Formålet er, at enhver skal lære konsekvensen af egne handlinger ved at føle dem på egen krop. Karma skal sørge for, at enhver handling får til følge, at handlingen opleves med modsat fortegn. Altså: hvis jeg slår en i maven, så vil jeg før eller senere opleve, at en anden slår mig i maven på samme måde. Karma-computeren skal sørge for at holde nøjagtig bogholderi med handlingerne og parre personerne på en sådan måde, at alle får de rigtige oplevelser.

Det er meget vigtigt at forstå, at karma er noget helt andet end straf. Det er heller ikke gengældelse. Karma er et indlæringssystem. Man lærer på den enkleste og mest effektive måde konsekvensen af handlinger ved at prøve sig frem. Det man selv kan lide at opleve, vil det være hensigtsmæssigt at gøre imod andre.

Eftersom karma er et indlæringssystem må det netop ikke være straf eller gengældelse. Når indlæring er sket, skal konsekvenser ophøre. Der er ingen grund til, at jeg skal blive ved med at modtage slag i maven, når jeg har forstået, hvordan det føles, og har besluttet, at sådan vil jeg ikke opføre mig. I denne situation skal karma annullere bogholderiet vedr. slag i min mave. Det kaldes tilgivelse, som er en uadskillelig del af karma. Modsat skal karma-computeren fortsætte med at skabe situationer, hvor jeg oplever slag i maven, sålænge jeg ikke har forstået indlæringen.

Det er min opfattelse, at alle oprindelig havde total personlig valgfrihed, men ved fælles handlinger må man naturligvis være afhængige af hinanden. Her og nu er vore valgmuligheder stærkt begrænset af det eksisterende karma-bogholderi, der desuden ikke synes at fungere perfekt. Fejl er også en del af Alt Der Er. Det ser ud til, at det er lykkedes at snyde og forvirre karma-systemet, så karma er flyttet over til andre personer og til andre dele af universet. Det skulle før eller senere ramme de ansvarlige, men forvirringen er nu meget stor.

Vi har alle en eksistens forud for den nutidige krop, men jeg har ingen anelse om, hvor længe vi faktisk har eksisteret. Det vil være så godt som umuligt at anvende vort tidsbegreb på Alt Der Er, fordi tid i vor forstand kun eksisterer i vor 3-dimensionale verden. Der synes endog at være forskellig tid i forskellige dele af det 3-dimensionale univers, fordi tidsopfattelse er knyttet til rotation af de nærmeste fysiske himmellegemer.

Det er meget væsentligt, at systemet indebærer frihed og ligeværd for alle eksistenser. Ingen er mere værd eller mindre værd uanset hvad, og alle er lige elsket. Man kan gøre noget, lære noget eller totalt lade være. Der er frit valg til at handle, ikke-handle, modtage eller afvise. Det sidste er nok det sværeste at fatte. Mange af os føler os som ofre ved forskellige lejligheder. Situationen vil oftest være bestemt af karma, og man skal i så fald prøve at finde ud af, hvad det er, der skal læres. Når erkendelse er opnået, vil situationen ændre sig. Hvis der ikke er karma forbundet med situationen kan vi frit afvise at medvirke.

Vor verden, inkl. vor krop er en illusion, forstået på den måde som en illusionist skaber en illusion. Illusionisten får os til at opleve noget andet, end det der faktisk foregår. Vor verden og vor krop eksisterer, men alt foregår i bevidsthed. Verden er ikke nødvendigvis, hvad den giver sig ud for, og vore oplevelser er individuelle og kan variere meget fra individ til individ. Vi har desuden meget store muligheder for at ændre illusionen, hvis vi er bevidste nok herom.

I alle dele af Alt Der Er eksisterer der bevidste identiteter og væsner, hvoraf nogle ligner os. Vor verden hører til noget af det tungeste med de langsomste vibrationer. Der findes eksistens med langt hurtigere vibration i højere dimensioner. Efter nyere oplysninger er jeg ved at forstå, at dimensionerne skjuler sig bag ild - og altså ikke bag tid, som nogen har formodet. Den hurtigere vibration i de højere dimensioner virker på os som varme eller lys, som vil tilintetgøre vor krop, hvis vi forsøgte at forcere barrieren.

Ovenstående er en sammenfatning af min nuværende livsholdning. Mange af de omtalte opfattelser og impulser er beskrevet på internettet, men kvaliteten er meget svingende, og man kan let blive forvirret.

Vedrørende eksistensen af intelligente identiteter uden for Jorden, vil jeg henvise til: Center for the Study of ExtraTerrestrial Intelligence, http://www.cseti.org/


Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, juli 2000, rev.29.11.13

Min livsanskuelse - Synspunkt 2002 - Livets Bog - Gud er levende - Sand Lov - Gnosticisme - Løgn i de 10 bud

Opdateret 10/07/2014

Besøg  
121410