Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Gennembrud 2000

Torkil Olesen: Gennembrud

Torkil Olesen: Gennembrud 2000

Det er min oplevelse her i år 2000, at der ved at ske mægtige forandringer, som jeg er meget optaget af, fordi de et godt stykke hen ad vejen er i fuld genklang med noget, som jeg længe har savnet enormt. Det skal dog tilføjes, at de nye impulser i visse henseender totalt overskrider mine forhåbninger og min fantasi.

Jeg oplever det som et gennembrud i kommunikation og som overskridelse af grænser. Vi har nok allesammen mange forskellige grænser. Her tænker jeg især på overskridelse af kollektive grænser vedr. livsholdning, kosmologi, etik m.m. De fleste mennesker holder sig til nogle opfattelser, der regnes for "god tone" i de "pæne selskaber".

Livet kan opfattes som en slags spil, der foregår på livets scene, hvor vi spiller forskellige roller. Mange er tilfredse med at leve i dette spil og ønsker ikke at undersøge det nærmere. Jeg har altid følt trang til at kikke bag tæppet og se, om der er en forfatter, instruktør, regissør m.m bagved scenen, og hvilke intentioner der findes bag spillet.

Mine oplevelser fortæller mig, at der bag vort univers findes en iscenesætter, om hvem der er brugt mange navne som fx. Gud, Skaber, Store Ånd m. fl. Tendensen går nu i retning af at opfatte hele kosmos som en helhed, hvorom der bruges udtrykket: ALT DER ER (All That Is), og det skal forstås i hele sin totale betydning. Vi sanser intet andet end Alt Der Er. Vi møder Alt Der Er i enhver situation, og Alt Der Er opfattes som en levende, organiseret bevidsthed. (Se evt. kosmologi år 2000)

Det er et afgørende brud med opfattelserne især i vor vestlige kultur, hvor man godt nok hævder at have religiøs monisme - altså tro på én gud - men hvor man reelt har en Skaber af det gode (Gud), og en modstander: (Satan), som tilskrives det onde. Med den nye impuls er det hele samlet i Alt Der Er.

Ondskab som en del af Alt Der Er - og også af os selv - er selve kernen i det nye gennembrud. Jeg har i Det onde? analyseret mig frem til, at der er noget, der halter i vor kulturs opfattelse af det onde. I konsekvens 2 (ondt som bagsiden af en mønt) omtaler jeg opfattelser af godt og ondt som kontrast til hinanden. Det ene er nødvendigt for at opfatte det andet

Vor oplevelse af det onde kan have sammenhæng med noget i os selv. Vi oplever måske en slags projektion (se konsekvens 3 i min artikel: Det onde?). Nu er opfattelsen, at det onde er en uadskillelig del af os og måske kan forklares som en form for spaltning eller delvis adskillelse. Det onde er en del af os, der er blevet isoleret muligvis som følge af en dårlig forbindelse og/eller dårlig kommunikation. Tilliden er mistet, og der er opstået et oppositionsforhold. Vi kan sommetider bruge udtrykket: "at blive fremmed for sig selv". Forskellige dele af os kan måske komme i direkte konflikt og totalt have glemt samhørigheden!.

Det må indebære, at vi bekæmper os selv, hvis vi vil prøve at bekæmpe det onde i os selv. Der opstår en indre splid, og begge parter i striden får energi fra samme kilde. Derfor kan ingen vinde. Resultatet er ødelæggelse og udmattelse. Vi skal gå den modsatte vej: nærme os det onde, kommunikere med det, forstå det, fjerne frygt, og med tiden skabe tryghed, tillid og kærlighed.

Det samme gælder for ondskab, der synes at være uden for os selv. Ondskab forsvinder ikke ved at blive bekæmpet - tværtimod. Situationen forværres ved at slås med det, isolere det eller flygte fra det, fordi det er en uadskillelig del af os og af Alt Der Er. Vi skal hellere integrere det mørke og ubehagelige ved ubetinget kærlighed. Den nye impuls er i strid med det meste i vor kultur, men i overensstemmelse med mine erfaringer inden for alternativ terapi og heling. (se evt. mine artikler om sundhed og sygdom.

Alt, hvad vi møder, er en del af Alt Der Er og behandles derfor mest hensigtsmæssigt på den måde, som vi selv ønsker at blive behandlet på. Det er ikke et bud eller en befaling, men en enkel selvfølgelighed. (Hvor har vi alle været blinde!)

Alt Der Er ønsker alle dele af sig selv som ligeværdige medskabere; altså ingen underkastelse eller tilbedelse; ingen er mere end andre; ingen er mindre end andre. Alt er en levende del af Alt Der Er. Enhver form for undertrykkelse, udnyttelse, snyd, lemlæstelse m.m. imod enhver del af universet gøres imod Alt Der Er. Den enkelte bærer det fulde ansvar for fortidige og nutidige handlinger; ingen undskyldninger som miljø eller syndebukke!

Vort fysiske verdensbillede omfatter et kolossalt 3-dimensionalt univers med utalte stjernehobe. Nogle har talt om, at der måske er en fjerde, en femte, måske mange dimensioner uden for vort univers, men nu melder der sig væsener, som fortæller, at der findes tusinder af dimensioner, og at disse dimensioner blot er en del af skaberværket. End ikke disse væsener kan skimte nogen grænse for Alt Der Er.

Jordkloden hører vibrationsmæssigt til i den allertungeste del af skaberværket, og menneskene har endog troet, at store dele af deres univers var dødt. Det passer ikke; alt på Jorden er en levende del af Alt Der Er, men Jorden har i umindelige tider været separeret fra enheder med højere vibration og bevidsthed. Det bliver ændret nu, fordi nogle særdeles stærke og ihærdige væsener i løbet af de sidste par år har brudt isolationen. Der er nu "hul igennem", som det hedder i kommunikationssprog.

Karmaloven ("Som du sår, skal du høste") eksisterer for at få alle dele til at lære konsekvensen af handlinger. Der findes i høj grad noget, der kan kaldes tilgivelse, men det forudsætter forståelse for en handlings konsekvens og ærlig beslutning om ikke at gøre det mere. Væsener med meget stort ansvar for vor del af universet har nu erkendt, at menneskene ikke er i stand til at se langtrækkende konsekvenser af deres handlinger, fordi karmalovens virkning ofte først indtræder i et senere liv. Dette bliver derfor ændret, sådan at karmaen skal udlignes hurtigere og inden for det samme liv!

Alt hvad der sker, bevares i en form for holografisk hukommelse. Det betyder, at oplysninger kan begraves i forvirring, og også forsøges bevidst slettet, men alle oplysninger kan genfindes. Holografi indebærer nemlig, at helheden kan genskabes ud fra hver enkelt del. Blot en enkelt del er bevaret, så kan helheden genskabes. Den totale holografiske hukommelse med samtlige begivenheder er en forudsætning for karmalovens gennemførelse, og specialister fra højere dimensioner er i færd med at tilgængeliggøre Jordens historie.

Ovenstående er eksempler på grænseoverskridende opfattelser. Jeg mener, det må være ret indlysende, at det betyder store forandringer, hvis det er rigtigt, og om det er rigtigt, opfordres du til selv at afgøre. Spørg i din hjerteregion. Alt Der Er ønsker ikke troende tilbedere, men helt frie medskabere. Der spørges: Vil du være med til at rydde op i forvirringen og være med til at skabe en verden med ubetinget kærlighed? - Det er først og fremmest din ægte hensigt, din intention, der er afgørende.

Det forudsættes, at enhver har mulighed for en individuel beslutning og har mulighed for at skaffe sig alle oplysninger. Enhver af os er i virkeligheden hele tiden i kontakt med Alt Der Er. Vi skal "bare" dæmpe den kolossale "støj" og åbne for kommunikationslinjen.

Det er en del af de nye opfattelser, at ingen bør afgøre noget for andre. Enhver må vurdere for sig selv. Det ønskes ikke, at du skal tro, men at du arbejder på at forbedre din egen kommunikationslinje. For mig åbner der sig enorme perspektiver, der på een gang er ufatteligt glædelige og befriende, men også kan blandes med usikkerhed på grund af de store ændringer, det kan medføre.

Den skolede del af mig siger, at det ikke kan passe, og hertil vil jeg svare, at det er der ingen grund til at gætte om. De nævnte opfattelser har så store konsekvenser, at vi i løbet af kort tid vil begynde at mærke virkningerne, hvis der er noget om det. Så hvis hjerteregionen ikke svinger med, så lad være. Se tiden an!


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, feb. 2000

Min livsanskuelse - Synspunkt 2002 - Livets Bog - Gud er levende - Sand Lov - Gnosticisme - Løgn i de 10 bud

Opdateret 07/07/2014

Besøg  
121410