Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Verdensbillede

Torkil Olesen: Mit verdensbillede 2002

Torkil Olesen: Mit verdenssyn 02-12-?

Jeg skrev mit verdenssyn i 2002, men har ved fornyet bearbejdning bemærket, at jeg intuitivt berørte en masse temaer, der i det følgende årti blev uddybet og samlet udgør en vigtig helhed.

Det mest centrale er nok erkendelsen af, at vor kultur præmierer løgn, snyd og bedrag; siger ét - men gør noget andet, og helt logisk vil de bedste i en disciplin nå de højeste poster i samfundet.
Måske snyder vi, fordi vi ikke accepterer os selv, er på flugt fra os selv, ikke gode nok.
Helt aktuelt 31.7.14: USA tager afstand fra Israels bombning af en skole, og samtidig forsynes Israel med våben fra USA.
(blot ét eksempel).
Det passer ind i billedet, at Bibelens 10 bud netop ikke tager afstand fra løgn.
Snyd synes samtidig at kunne være en dyb årsag til sygdom og degeneration. Jeg prøver ikke at bevise noget; men ønsker, at læseren selv bruger sine sanser.
For mig giver det mindelser til Roms nedgangstid og anelser om, at mange andre historiske kulturers nedgang kan have samme årsag!

Men det behøver ikke at gå sådan. Situationen skyldes antagelig fejl, forvirring og uvidenhed. Det kan ændres, hvis vi af hjertet ønsker det. Jeg har forsøgt at anvise veje, personligt med Frielse og globalt med Helhedens Fællesskab.
Vi kan ændre kursen, hvis vi tager ægte ansvar.


Indhold:
Afskediget for at sige noget sandt - Falskneri, måske for milliarder - Kan vi finde vej i datavrimlen? - TRO på Viden - Grundlaget for mit verdensbillede - Syge jordiske systemer - Det forkerte belønnes og fremmes - Systemerne ansporer til snyd - Vor selvfølelse nedbrydes ved at føle os pressede til småsnyd - Et rids af den globale økonomi - Lidt om min vej - Overblik over mit verdensbillede - Hvorfor har vi været så uvidende? - Fri vilje og kærlighed - Tillid - Højere, udvidet, mere omfattende bevidsthed - Luk op for egen kontakt til mere omfattende bevidsthed

Der er sket så kolossalt meget i den allerseneste tid, at jeg synes jeg bør give en oversigt over mit verdensbillede, men da det afviger stærkt fra de gennemsnitlige opfattelser, sker offentliggørelsen med bæven og fornemmelse af risiko for at blive regnet for tosset eller måske det, der er værre.

Først en lille historie som indledning:
En forsker var sendt på forskningsrejse af en medicinfabrik for at undersøge et lille samfund, der havde meget ringe åreforkalkning. Forskeren kommer hjem og meddeler, at den langt mindre åreforkalkning i det lille samfund skyldes livsstil. Herefter afskediges forskeren.
En sælger, der hører historien, siger bagefter til mig. Forskeren må være godt dum. Vedkommende kan da sige sig selv, at medicinfabrikken ikke kan bruge et sådant resultat. Medicinfabrikker lever af at sælge medicin; ikke af raske mennesker!

Hertil er historien autentisk. Jeg har personlig modtaget udsagnene. Nu digter jeg videre:
Det er min opfattelse, at de fleste mennesker vil reagere på følgende måde: (Start på fiktion:) Ved en senere ansættelse vil forskeren sige til sig selv: Jeg skal jo leve. Mon jeg ikke alligevel kunne finde et stof, der har en vis virkning under visse omstændigher og få godkendt en rapport herom. Der er jo trods alt tale om langtidsvirkninger, som er uhyre svære at tolke korrekt under hensyn til alle parametre.

Forskning laves; produktet renfremstilles, markedsføres og ordineres af læger som følge af den positive forskning.
Arbejdere i fabrikken, sundhedsmyndigheder, læger og forbrugere er pæne hæderlige borgere, men alligevel er det hele i mine øjne et falskneri, som vore menneskelige systemer tvinger masser af borgere ind i.
Det drejer sig måske om milliarder af kroner, ukendte bivirkninger og har til resultat, at mennesker slår sig til ro med 'pillen' og i hvert fald ikke ad denne vej anspores til at ændre livsstil. (Slut på fiktion)

Ovenstående historie handler nok om medicin (fordi jeg havde sådanne data), men nok så meget om vort samfundssystem og usikkerhed på data - især vedrørende langtidsvirkning.
Til det sidste kan føjes tandlægernes uenighed om virkningen af kviksølv. Der er enighed om, at kviksølv er et af vore aller farligste tungmetaller, at kviksøvdampe afgives i munden fra amalgamfyldningerne, optages i kroppen men også udskilles i et vist omfang.
Langtidsvirkningen har man ikke kunnet enes om på et ellers helt konkret fysisk område. "Amalgam krigene" har vist varet i mindst 150 år! (Sagen er endt ved økologisk forbud imod brug af kviksølv, fordi det frigives i krematorierne eller på kirkegården).

Til start på siden

Hvordan kan almindelige mennesker finde vej i datavrimlen?
Vi lever slet ikke mere i en verden, hvor 'det vi ved' er en bunke, der stadig forøges ved at noget flyttes fra 'det ukendte' over til at blive viden.
Det hed i gamle dage, at viden (især naturvidenskabelig viden) var noget, der kunne efterprøves, men det passer overhovedet ikke mere. Hvor kontrolleres data?
Hvad kan du efterprøve af alt det, du får at vide igennem TV, radio, avis, magasiner eller fra "eksperter"? - Undersøger du det? - Har du overhovedet nogen mulighed? - Er der dokumentation i din nyhedskanal?
Hvis der et enkelt sted skulle være henvisning til en rapport, kan du så finde den på grundlag af oplysningerne? - Har du prøvet? - Kan du forstå rapporten, læse henvisningerne?

Selv højvidenskabelige artikler indeholder som regel blot en lang litteraturliste, hvor man kan læse videre om emnet (ofte intet egentligt konkret, der direkte bekræfter eller afkræfter; måske statistiske data, der skal fortolkes).
Hvis du så endelig har forstået rapportens konklusion, hvordan afgør du så, om der skulle findes 3 andre rapporter, som siger noget andet eller det stik modsatte, og som eksperten har overset eller med vilje (pga. interesser) ikke nævner? (Selv for specialister er et sådant check vanskeligt på et naturvidenskabeligt område og så godt som umuligt på et humanistisk).

Jeg forstår godt, hvis du bliver træt og overvældet af disse spørgsmål, som jeg ser mig nødsaget til at stille, fordi det er nutidens realitet på dataområdet. Jeg taler ud fra over 30 års arbejde som referencebibliotekar med datasøgning som speciale.

Allerede i begyndelsen af 1970'erne konkluderede professor Anders Munk, at vi reelt opererer med TRO på viden. Vi er nødt til at tro på (stole på) læreren eller eksperten. Hvis vi betvivler de forelagte data, lærer vi ikke noget. (NB! Anders Munk var professor i biologi! ved Lærerhøjskolen) - Hvor findes uafhængig efterprøvning af forskning?

Realiteten synes at være, at vi er næsten totalt afhængige af, hvem der leverer data, fordi vi personligt næsten ikke har en jordisk chance for at kontrollere! Forståelse af denne situation på dataområdet er slet ikke nået ud til folk i almindelighed. Politikere, mediefolk med flere har ikke interesse i at fortælle hvor usikre deres data reelt er. Usikkerhed 'sælger' ikke. ("Sandheden er ilde hørt").

Der foregår en voldsom kamp om at eje og kontrollere massemedierne, fordi menneskeheden derigennem i meget høj grad kan domineres. Det gælder ikke kun valgkamp og købsvaner; hele spektret af viden og holdninger kan påvirkes, fordi medierne beslaglægger så meget af den daglige tid.

Til start på siden

Grundlaget for mit verdensbillede

Hvad jeg beskriver som mit verdensbillede skal på ingen måde opfattes som SANDHEDEN. Jeg gengiver min personlige opsummering af en mængde data, som jeg hele livet har brugt (og stadig bruger) det meste af min fritid på at indsamle, filtrere og sammenfatte. Vor verden er enorm og vanvittig kompleks. Jeg giver mit billede, og gør det så godt jeg kan. Når jeg lægger det frit på nettet kan mit motiv i hvert fald ikke være at tjene på offentliggørelsen.

Foruden at opsummere med baggrund i faglig kunnen (evne til at uddrage det essentielle og karakteristiske fra store datamængder) støtter jeg mig til min 'egen kanal'. Kreative personer taler om intuition, inspiration, deres muse mm.; spirituelle taler om guide, skytsengel eller overselv; i kommunikation bruges ordet kanal, jvf. nyhedskanal.
Jeg er nået frem til, at vi har noget, som fx kan kaldes 'overselv', der er god til at filtrere og kanalisere det individuelt mest givende til hver enkelt person. Derfor bruger jeg denne kanal. Erfaring tyder på, at den som meget andet (natur)skabt (biologisk) bliver bedre og bedre, jo mere den bruges.

Syge jordiske systemer

Medicin
Hvis vi som ansat i en medicinfabrik analyserer salget, vil de tørre tal (statistik renset for menneskelige hensyn - helt efter reglerne!) ganske givet vise, at vi sælger mere desto mere sygdom, der findes. Sådan som sælgeren sagde i indledningshistorien.

Vi er anstændige mennesker, og i vort firma skaber vi ikke sygdom, men det er så heldigt? - uheldigt?, at så godt som alle vore produkter har bivirkninger, og så kan vi jo lave et produkt2, der afhjælper bivirkning af produkt1. Derved øger vi omsætningen og gavner ikke bare profitten, men skaber også mere arbejde til gavn for beskæftigelsen på fabrikken.
Derefter laver vi et produkt3, der afhjælper bivirkning af produkt2: produkt4 afhjælper bivirkning af produkt3 osv. Ofte har det samme produkt flere bivirkninger, så resultatet kan potenseres. Er dette fiktion eller virkelighed?

Vi har nu et system, der er lavet for sundhedens skyld, men som uden ondskab af nogen art - kun i kraft af indbygget logik - tenderer imod at skabe stadig mere behov for mere medicin, hvorved flere bivirkninger osv. De gamle kinesere havde indset, at et sådan system var uhensigtsmæssigt, hvorfor de havde en ordning, hvor lægerne fik betaling, hvis patienterne var raske. Altså det stik modsatte af vort vestlige system.

Man fremmer det, der belønnes. I udviklingsbiologien siger man, at der er præmie på visse egenskaber, og det vil være disse, der udvikles. Det vestlige sundhedssystem præmierer sygdomsbehandling. Der tjenes mere, desto flere syge, og desto oftere patienten kommer. Ved at udskrive patienterne og tage dem ind igen senere kan man registrere flere sygdomsforløb. Der er ingen økonomisk præmie på at gøre folk rask - tværtimod. Tandlægen får flere penge, hvis fyldningerne ofte går i stykker. For at fungere godt må et sådant system forudsætte opofrende idealister!

Hvis du har forstået princippet, så synes jeg vi skulle græde sammen over et velmenende system, der er skruet forkert sammen. Ordningen er jo den samme på alle områder. Det gælder praktisk talt alle behandlere i den vestlige verden - også alternativ behandling. (og andre brancher, fx bilreparation!)

Nu får jeg alle på nakken. Vil jeg da gå imod al hævdvunden praksis og tage brødet ud af munden på alle? Ifølge janteloven og normalitetens lov, er det mig, der er tosset.

Tag en dyb indånding! Jeg ønsker ikke at genere nogen. Jeg påviser blot, at vort system har en indbygget tendens til at friste til snyd - "bare en lille smule" - "de andre gør det jo". Systemet ansporer til dårlig etik. Det kunne laves omvendt!
(Fx kan edb- og fotoudstyr købes med fuld forsikring; enhver skade repareres gratis, eller beløbet gives retur til nyt køb ved totalskade).

Vi ønsker dybest set at være ærlige, og derfor nedbryder det (bevidst/ubevidst) vor selvfølelse at føle os presset til at bruge småfiduser i det daglige for at kunne følge med de andre. (Det kan godt være sjovt at lege snyd, men det er noget andet).
Dyb intuitiv forståelse antyder, at dette i kraft af hyppighed og omfang meget vel kan være en grundliggende årsag til en masse stress og videre til sygdom og degeneration for mennesker og for hele vor kultur.

I stedet for at arbejde på at blive bedre, hvad der ville styrke os, svækkes vor selvfølelse ved at snyde.
Snyd indebærer, at man erkender ikke at kunne, hvad krop og sind registrerer. (Hvis man mestrer, behøver man ikke snyde).

Et kort rids af den globale økonomi

Hvis vi tager de store briller på, så er den vestlige økonomi stort set indrettet som pengetanke, der suger værdierne til sig. Jeg får associationer i retning af "sorte huller".
Den enkelte jordbruger eller håndværker må ofte slås voldsomt for at kunne opretholde bedriften. Generationsskifte er yderst svært som følge af arveafgift.
Vækst uden grænser
Værdierne suges reelt væk fra udviklingslandene. Her i vesten skabes hele tiden stadig større økonomiske enheder. Det er godt, siger man. Vi kan købe billigere, når vi er større. (Kunne det mon tænkes, at vi med magt tvinger nogle andre til at få mindre for deres varer?)

Hvor fører det hen? For mig at se tenderer det på lidt længere sigt imod een stor pengetank for hele globen - og hvad nytte vil vi reelt have af det? Vi kan ikke spise pengene, og vi kan ikke købe billigere varer i vor globale monopol-pengetank.
Det er dog den reelle produktion i jordbrug, håndværk og industri, der er vort livsgrundlag.
Ved monopol bliver varerne da heller ikke billigere - tværtimod. På længere sigt er det en løgn, at konkurrence skaber billigere varer.

Til start på siden

Lidt om min vej frem til NU

I min ungdom tvivlede jeg på, at der overhovedet var nogetsomhelst bag den fysiske tilværelse. Jeg mener det skyldtes, at de forklaringer, jeg modtog, var primitive og - som jeg nu ser det - fordrejede!

Guderne i Det Gamle Testamente forekom mig despotiske og lunefulde - slet ikke noget at se op til. Gud skulle frygtes. Det passede ikke med den kærlige far, som Jesus talte om.
Verdensbilledet var jord- og menneske-egocentrisk.

Frigørelse
Nu ser jeg Jesus som et højtudviklet menneske, der rejste rundt og fortalte om en mængde gode leveregler. Jesus var dog som alle et barn af sin tid og har ikke forudset, hvordan vor verden ville se ud 2000 år senere.
Magthavere brød sig ikke om den frigørelse, som Jesus stod for. Derfor blev han henrettet (i lighed med utallige sandhedsvidner), og kristendommens kerne med tiden omformet til næsten det stik modsatte. Man gjorde Jesus til Gud og brugte det som undskyldning for, at vi ikke kan efterleve anvisningerne. Som menneske kan vi ikke gøre det som Gud (Jesus) gjorde. Det hele er vendt om til at blive et påskud for ikke at gøre noget! Du skal blot tro (og adlyde - thi dit er riget og magten!)

Autoritet og magt er undertrykkende og dermed ukærlig. Jeg kender godt ordsproget: "Man tugter den, man elsker" - men det er tvunget - ikke fri kærlighed!

Man siger, at kristendommen er en monisme (tro på een Gud) - i realiteten er det dualisme, idet der er en magt (Gud) for det gode og en anden magt (Slangen, Satan, Lucifer) for det onde.
Jeg har grund til at mene, at Lucifer ('lysbringeren') er væltet fra styret og i virkeligheden er den mest pålidelige. Det hele synes at være vendt totalt rundt med kolossal forvirring som resultat.

Afklaring - Se evt. også Min Gnosis
Jeg har tumlet med problemerne i det vestlige verdensbillede det meste af mit liv. Min fornemmelse har hele tiden været, at der var noget helt galt. Derfor er det overordentligt befriende for mig at møde et næsten totalt anderledes verdensbillede, hvor alt for mig at se går op i en helhed, hvor jeg møder betingelsesfri kærlighed, en etik jeg virkelig kan respektere, og en intelligens og overblik, som strækker totalt ud over min fatteevne.
Jeg kan ikke garantere, at det er SANDHED, men jeg mener at kunne overskue, at vi alle ville få det meget bedre, hvis bevidstheden bag dette verdensbillede fik lov til at styre. (Se evt. Sand Lov)
I det følgende vil jeg forsøge at give en opsummering:

Til start på siden

Overblik over verdensbillede

Storhed

Det fysisk kendte univers med dets måske 100 milliarder (et enormt tal) galakser på størrelse med vor egen mælkevej opfattes som skabt af bevidsthed (altså ikke noget 'big bang'). Stof skabes hele tiden, og det kan måske forklare ideen om, at galakserne fjerner sig fra hinanden.

Foruden denne 3-dimensionelle verden findes der opad et ukendt antal dimensioner, hver indeholdende verdener af samme, eller antagelig større omfang.
Med opad menes her op i vibrationshastighed. Det menes, at de højere dimensioner skjuler sig for os bag ild. Hurtigere vibration betyder mere varme, og ved stigende temperatur kommer der et tidspunkt, hvor al vort fysiske stof går i dampform og videre til opløste atomer, til kraftfelt?. Vi kan ikke være med.
Det menes at være vor sols verden, der er 5-dimensional og befolket med væsener, hvis legemer vibrerer med denne hastighed. I denne opfattelse er solen et bevidst væsen med myriader af indbyggere.

Hele systemet menes befolket med intelligente væsener, som vi blot ikke har forbindelse med, fordi vi slet ikke er på bølgelængde med dem og ikke har anvendelige modtagere. Vi har så godt som ingen fysisk erfaring med noget på et niveau med opløste atomer.

Det hele er organiseret som et slags kinesisk æskesystem med ansvarlig bevidsthed på hver enhed. Vi kan også sige, at det ligner de organiske, biologiske systemer, vi kender fra naturen og fra vor krop.

Den falske intervention

Det vil være naturligt at spørge, hvorfor vi ikke tidligere har vidst noget om dette, og det er hvad man kalder "et godt spørgsmål". Det synes at have været en kæmpenød at knække for særdeles højt specialiserede væsener fra langt højere dimensioner. Hvad gik galt?

Yderst kortfattet er den nuværende (2002) forklaring, at nogle falske væsener (guder) har givet sig ud for at være en hjælpeintervention udsendt fra et meget højt skaberniveau. De og deres hjælpere (Jahve, Sananda m.fl.) har hele tiden givet meldingerne: "Alt er såre godt" i denne del af universet.
(Måske er det blot identiteter forvirret af fejl-data, som vi alle synes at være det. Kommentar 2014. Se evt. en ny skabelsesberetning og/eller Min Gnosis).
Dette har igennem et tidsrum af helt uoverskueligt omfang snydt alle, fordi der ikke til højere plan er fremkommet anden melding. Alle forsøg på kommunikation er indtil fornylig (ca 1997) blevet forhindret af den falske intervention.
Overordnet bevidsthed har troet på, at alt var i orden, fordi man på disse planer slet ikke kender bedrageri af en sådan karakter. Vi må også huske, at i dette perspektiv er vor verden en lillebitte provins.

Mens vi og vore omgivelser er sunket dybere og dybere ned i kaos, har vi med tiden mistet al tro på overordnet bevidsthed. Ved forsøg på kommunikation (bøn mm.) fik vi ikke ordentlige svar, fordi den falske intervention vildledte os. Vi er lettere at styre som autoritetstro og isolerede med begrænset hukommelse og intelligens. ("I må ikke spise af kundskabens træ").

Fri vilje og betingelsefri kærlighed

Der arbejdes nu intenst på at rette op på situationen, men dels er der skabt et kolonormt rod ved helt forkerte dispositioner, og dels bliver det et problem, at fri vilje er et gennemgående princip i universet.
Der har været givet frihed til hvadsomhelst, fordi der stoledes på et indlæringsprincip, der skulle medføre, at alle før eller senere ville komme til at forstå, hvad der er hensigtsmæssigt for helheden.
Det er lykkedes at sætte systemet delvist ud af funktion (udskyde indlæringen på ubestemt tid). Det er forvanskede arter af systemet, der har været omtalt som karmaloven.

Den manglende etik, kolossale uorden og de mange fejlfunktioner kan nu vanskeligt rettes imod nogens vilje. Overordnet bevidsthed bruger betingelsefri kærlighed, ikke autoritet og tvingende magt. Det er nødvendigt, at alle opnår forståelse for ændringerne. Desværre er så godt som alle i vor del af verden meget adspredte og forvirrede ("Tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør", som Jesus sagde) og samtidig meget mistroiske, vænnet som vi er til snyd og udbytning i alle grader og afskygninger.

Til start på siden

Tillid

Jeg forventer ikke, at du uden videre skal tro på mit verdensbillede. Hele sigtet har været at give en fremstilling af den forfærdelige usikkerhed, vi er havnet i.
Du kender ikke mine motiver og ved ikke, om du kan stole på min fremstilling, men du kan konstatere, at jeg i det mindste er bevidst om situationen og ikke skjuler den.

Jeg kender ikke anden udvej end at vise tillid, men jeg ved også, at vi alle er blevet skuffet så umådelig mange gange. (I mit perspektiv har vi alle eksistens før den nuværende, så jeg regner med, at jeg ikke kan tælle alle de gange, vi er blevet snydt og skuffet i vor tillid).

Alligevel vovede jeg tilbage i 1987 at vise tillid. Det begyndte småt med tillid til min krop, der viste sig pålidelig. Efterhånden fik jeg mere og mere tillid, og på et tidspunkt krævede en situation ubetinget tillid. Jeg kom kun igennem ved at give totalt slip på mig selv ("opgive sig selv", som Jesus nævner). Jeg fik hjælp øjeblikkeligt, og senere gentog situationen sig et par gange.

Der var et eller andet uden for mig selv, der syntes at være fuld tillid værdig. Det blev indlysende, at det ikke kunne være kroppen alene.

I årene siden har jeg fortsat og fået udviklet dette tillidsforhold, og i dag kan jeg kortfattet sige, at jeg stoler på noget, jeg sammenfattende kalder højere (udvidet, mere omfattende) bevidsthed. (Navnet er uvæsentligt).
'Høj' i forbindelse med bevidsthed har for mig forbindelse til brug af stoffer til at 'blive høj'. Der kan ved stoffer opnås en dejlig oplevelse, der dog oftest har medfølgende ubehagelige bivirkninger.
De samme gode oplevelser kan opnås uden brug af kemi ved at arbejde med sin bevidsthed, og det vigtigste er forståelsen af, at der findes mulighed for at udvide egen bevidsted samt at få kontakt til mere bevidste identiteter.

Du behøver ikke stole på mine erfaringer!!!

Luk selv op

Meningen er, at du selv skal tage kontakt til mere omfattende bevidsthed. Du har fuld frihed til at være isoleret. Højere bevidsthed påtvinger dig ikke noget. Hvis du har lukket, så er der lukket. Du må selv personlig åbne din egen kommunikationskanal. Derigennem får du mulighed for selv at styre renheden af din kommunikationslinje. (Vor nuværende verden er stadig stopfuld af tvingende magt, udbytning og udnyttelse, og lav bevidsthed har få hæmninger).

Find selv ud af, om der er noget om det.

Behov for styring og hjælp

I denne gennemgang af mit verdensbillede har jeg givet eksempler på menneskelige systemer, som kører helt forkert. Der kunne nævnes mange andre eksempler. (Se evt. også kernen i Min gnosis)

Jeg synes i allerhøjeste grad, vi kan have behov for hjælp, og jeg kan se flere løsningsmodeller. Det mest radikale er at rydde bordet og starte på en frisk, men jeg foretrækker så afgjort den model, jeg vil kalde den organiske. Her afløser nye mere hensigtsmæssige systemer de gamle på en næsten umærkelig måde, som når et plantesystem afløser et andet i naturen.

Ved vejledning igennem min egen kanal er jeg blevet opmærksom på meget omfattende og gennemgribende planer, som for mig at se må være udarbejdet af højere bevidste væsener. (Jeg synes, de er meget mere kærlige, etiske, helstøbte og gennemtænkte end jordiske planer, der mest handler om økonomi og ubegrænset vækst).

En masse materiale har jeg fundet hos Spiritual School Of Ascension, hvor en meget stor procentdel af stoffet var af genuin, original karakter (meget lidt, der ligner versioner af filosofisk/religiøse ideer fra andre forfattere),  men desværre er sitet nedtaget.

Også derfra var anbefalingen: Frigør dig fra autoritet(er) og dataleverandører. Åbn din egen kanal.
Det er opfattelsen, at alle er tilsluttet mere omfattende bevidsthed, men som ved kanal-TV, satellit-TV, internet m.v. er det nødvendigt at lukke op, kende systemet, vælge kanal, åbne for egne sanser og dæmpe 'støj' (alt forstyrrende og uvedkommende). Ellers kommer der ingen information igennem.


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, jan. 2002, rev.3.8.14

Min livsanskuelse - Livets Bog - Gud er levende - Sand Lov - Gnosticisme - Frielse - Det Gode - Klodens fællesskab

Til start på siden

Opdateret 07/06/2017

Besøg  
119652