Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Mit ståsted/livsanskuelse

Religion/livsanskuelse

Torkil Olesen: Livsanskuelse

'Vi ved ikke, hvad vi gør'
Disse ord har fået meget større dybde med oplysninger om, at vi næsten alle på kloden synes underlagt en yderst omfattende kontrol af vort sind.
Katastrofalt! - men heldigvis arbejdes der på befrielse. Lad os hilse hjælpen velkommen! Se evt. Klodens Fællesskab.

Baggrunden er en ny forståelse af vor oprindelse:
Nogle højtstående identiteter ønskede for meget længe siden at opleve, hvordan tilværelsen kunne foregå helt uafhængigt af den overordnede Store Ånd. Det lykkedes for dem at skabe et helt isoleret område, men det ulykkelige var, at det gik ikke så godt som ønsket, og de ville ikke eller kunne ikke finde ud af at genåbne kontakten til Store Ånd.
De blev så forbitrede, at de begyndte at ville straffe alt og alle - en proces der kan svare til historien om de 'sure rønnebær' og synes karakteristisk for psykopater.

Kort fortalt lever vi stadig i eftervirkningerne af denne fejltagelse, og nogle identiteter er blevet så forbitrede, at de har isoleret vor klode og prøver at undertvinge alle andre blandt andet med raffineret slaveri og effektiv sindskontrol, De har også skabt en masse faktuelle løgne om vor tilværelse.

Problemet i det, der er kaldt universets primære anomali, er antagelig, at der i universet  er givet urørlig tilladelse til at - melde fra - sige nej - være helt fri.
I så fald kan man ikke helbrede sindssyge (psykopater) uden deres egen accept af fejlfunktion og positiv intention om helbredelse.
Ved total nægtelse findes kun den udvej at ophæve individets selvbestemmelse, hvad der er ensbetydende med udradering af det individuelle selv, hvad man hidtil har villet undgå, men Galaktisk Føderation synes at have besluttet, at det kan være nødvendigt.

Historien kan passe med en masse af mine erfaringer, og er den bedste forklaring på oprindelsen til det såkaldt onde, jeg har kendskab til.
Derudover er der det positive, at isolationen er brudt i andre dele af universet, samt at det er ved at ske også på vor klode. Se etikken bagved i: Galaktisk Kodeks.

---Det indebærer, at meget af det jeg har skrevet om mit ståsted må revideres, men jeg lader det stå foreløbig, idet der her findes stof om min vej til erkendelsen.

---
I stedet for livsanskuelse kunne jeg også bruge begreber som religion, tro, livsfilosofi m.m. Livsanskuelse anser jeg for at være det mest neutrale og samtidigt mest omfattende, men begreber opfattes ofte meget forskelligt.Torkil Olesen

Livsanskuelse er for mig det fundament, som jeg dybest set hviler på .... mit ståsted. Det er her jeg henvender mig, når jeg skal tage stilling til tilværelsens spørgsmål. Det er det, jeg lever på .... og også vil komme til at dø på.
Defineret på denne måde mener jeg, at alle har en livsanskuelse, hvad enten den er bevidst eller ej.
Afklaring af fortsat eksistens forekommer mig at være yderst vigtig. Personer med nærdøds- eller ud-af-kroppen oplevelser udtrykker ofte, at det meget afgørende har ændret deres liv, og der findes mange mere frivillige metoder til at få personlig  erfaring.
Se evt nederst mit sammenfattende Overblik 2014 og Basale teser 2017.

Religion/tro ideologi kan have et dårligt ry
Mange viger tilbage for at beskæftige sig med religion, tro, ideologi m.m, fordi der findes mange fejltagelser på området, og fordi der findes meget, som jeg vil betegne som smukt indpakkede ord uden reelt indhold. Ordindpakningerne er i mange tilfælde så omfattende, at det kan kræve flere liv at finde ud af, at indholdet mangler eller endog modsiger sig selv!

Både til hverdag og til helligdag
Livsanskuelse er både yderst dagligdags og noget meget dybsindigt filosofisk.
Det er dagligdag, når livsanskuelsen bestemmer, om vi slår på tæven for at opnå vore mål, eller om vi snyder i skat.
Det er filosofisk, når vi roder os ind i dybe udredninger for at forklare, hvorfor vi gør, som vi gør.
Hvis mange mennesker bruger de samme begrundelser for deres handlinger, så kan vi tale om, at disse mennesker tilhører samme religion/tro eller ideologi.
Alle har et ståsted, men langtfra alle beskæftiger sig med det.

Hvordan er jeg nået til min livsanskuelse?

Jeg har været optaget af disse spørgsmål det meste af mit liv. Den væsentligste årsag hertil er min barndoms utilstrækkelige ståsted. Jeg følte, at det kristne kulturgrundlag var skrøbeligt, og desto mere jeg gravede i fundamentet, desto sikrere blev jeg på, at det ikke var godt nok.(se evt. ukristent synspunkt)

Tvivl
Trosgrundlaget, som jeg havde modtaget fra mine forældre, fra skolen, fra konfirmationsforberedelsen og senere fra studenterpræster var i mine øjne ikke bæredygtigt. Jeg var tilbøjelig til at bortkaste al religion, men kunne på den anden side ikke fastslå, at der ikke fandtes noget større end den menneskelige intelligens, eller at universet kun var materielt. Jeg drog vidt omkring i min søgen og vil opridse nogle kernepunkter, som jeg ser dem i bakspejlet.

Vidt omkring
Noget af det første positive, jeg mødte var teosofi, . Næsten samtidig stiftede jeg bekendtskab med Martinus' kosmologi og åndsvidenskab, der sammen med rosenkreutzere kom til at betyde mest for mig. Rudolf Steiners ideer om biodynamik er indbygget i min sundhedsopfattelse. Jeg mødte mange betydningsfulde mennesker, der beskæftigede sig med disse emner. Desuden fik jeg adskilt personen Jesus fra den kristne teologi og fandt betydningsfuld livsvisdom i de overleverede ord, men jeg kan stadig ikke bruge den kristne teologiske udlægning.

Senere kom jeg i kontakt med Det Fri Kirkesamfund (nu: Unitarisk Kirkesamfund), hvor jeg siden har haft mange kontakter. Der var dog stadig alvorlige huller i mit fundament. Jeg var meget fascineret af universets storhed og muligheden for intelligens på andre kloder. Det førte ind på UFO'er, og den menneskelige uformåen førte mig bl.a. til scientologi, hvor jeg blev meget imponeret af Ron Hubbards genialitet og opnåede stor frigørelse. Jeg forblev dog ikke "ombord", som scientologerne udtrykker det, fordi jeg ikke føler mig på bølgelængde med alt i scientologiens organisation.

Min interesse for sundhed førte mig ind på utallige former for terapi, men jeg vil nøjes med at nævne den personlighed, der fik størst betydning for mig, nemlig Wilhelm Reich. Kendskabet til hans forskning blev af afgørende betydning for mit gennembrud på det sundhedsmæssige område.

Til sidens top

Mit nuværende ståsted

Ondskabens problem og sundhed/sygdom, som jeg har beskrevet andetsteds, er nu en integreret del af mit livsgrundlag.

Jeg kender ikke nogen i vor verden, der vedkender sig bevidst at gøre noget af ondskab. Bødlerne virker for at modarbejde ondskab.
Der er derimod masser af forvirring, misforståelse, uvidenhed, fejl, løgn, snyd og bedrag, som kan forklare en masse elendighed. Se fx: Min gnosis
Lad os fjerne fejlene og se, om der bliver noget tilbage!

Jeg vil her sætte mine holdninger ind i en perspektivisk sammenhæng .... uden at forsøge at bevise noget:

Jeg mener at have erfaret nok til at kunne udtale, at universet strækker sig langt ud over den menneskelige horisont. Vi er ikke de mest fuldkomne væsener, og universet drejer sig ikke om os. Det giver mest mening for mig at tale om, at universet består af flere dimensioner, hvor mange dimensioner kan eksistere totalt uden af have kendskab til de øvrige. I det små kan det erfares i det daglige, hvor mennesker kan være i kontakt uden at ane eksistensen af himmelvide forskelle i livssyn. Perspektivet synes at række langt ud over menneskelig fatteevne.

Alle steder, hvor jeg har søgt med tilstrækkelig intention, er jeg stødt på en fantastisk organisation. Overfladisk findes masser af forvirring og disharmoni, som i mange tilfælde kan føres tilbage til menneskelige årsager, men dybere .... ofte langt dybere opdages en organisation, som i hvert fald ikke er af menneskelig oprindelse, og som kun med fantastisk ringe sandsynlighed kan betegnes som en tilfældighed.

Ligesom et hus ikke plejer at tegne sig selv .... og ej heller opstår ved tilfældighed ud fra nogle materialer .... regner jeg med, at der er en organiserende "arkitekt" bag den organisation, som jeg har erfaret. Der må være nogle væsener eller identiteter, som er uhyre meget mere intelligente end mennesker, og som har langt større overblik. Meget tyder på en opbygning med systemer inden i systemer, som kinesiske æsker med en overordnet skabende identitet for hver, men det kan næppe noget menneske overskue.

Jeg forsøger at skabe kommunikation med de omtalte identiteter, og det synes at være noget af det mest positive, af det jeg hidtil har foretaget mig i dette liv.

Der findes måske alligevel ønskefeer !

Til sidens top


Overblik over mit fundament (2014)

Bøg i Skodsborg

Som nævnt i Min Gnosis har jeg i dette liv satset meget stærkt på dyb forståelse, og jeg synes i høj grad at opleve, at brikkerne falder på plads i mit livs puslespil. Det er meget afgørende for mit engagement, at jeg er overbevist om fortsat eksistens.
En meget vigtig ny brik er erkendelsen af, at universet inkl os selv i høj grad styres af automatiske funktioner, der har lighed med datasystemer. Se fx Menneskets Operative System  eller kernen i Min Gnosis.
Det giver forståelse og samtidig langt bedre mulighed for egen styring.

Jeg mener at eksistere i en levende helhed, som vi ved meget lidt om, og som jeg vælger at betegne med X1 efter ide af danske Martinus.
Helhedens elementer giver os sanse-impulser, der via filtrering i vore sind og bearbejdning i vor grafik-generator (lignende et grafik-kort) danner oplevelser på vor indre 'lystavle'.

Vore oplevelser af universet er derfor individuelle og virtuelle.
Alt foregår antagelig i en form for bevidsthed eller forestillingsverden, der fungerer så fantastisk godt, at det materielle forekommer meget bastant og tungt.
Også fysisk død er en virtuel oplevelse. Eksistensen fortsætter, som det fremgår af nærdøds-oplevelser og utallige former for genkaldelses- og regressionsmetoder; se evt: Frigørelse af bevidsthed.

Vi er livsgnister x1 af det overordnede X1, som beliver helheden og fastholder virtualitetens overordnede elementer, men hver af os er udstyret med skaberevner. Se evt: Liv, Død og Sundhed.
Der findes en række faciliteter i helheden, som kan hjælpe med at skabe, fx Så og Høst, men også funktioner til hukommelse og indeksering.
Det er meget vigtigt, at funktionerne i universet synes styret af programmeret automatik, der må behandles i lighed med datasystemer.

Sand Lov kommer ret nær reglerne for skabelsen, og sammen med kernen i Min Gnosis giver det forståelse for, hvorfor vor sektor af universet ligner uheldigt virvar. Vi har i uhyggelig grad undladt at rydde op i fejl, ubehageligheder og det overflødige. Vi har vist ønsket at ville slippe for det og har fundet et enormt antal metoder til undladelse, fx forestillingen om død, der kan være skabt som forsøg på flugt fra ansvar for egne fejl.
Sygdom, krig og elendighed synes alt sammen at kunne hidrøre fra fejl i automatikken, uvidenhed, undladelser, snyd, bedrag eller løgn.

Der vil kunne rettes op på det, men ophobningen af fejl er enorm, og det vanskeliggøres af, at en masse mennesker er så langt ude, at de med skrappe midler benægter fortsat eksistens og organisering i universet, jf fx big/bang, der vist er et desperat forsøg på at benægte skabelse og ansvar (det hele påstås opstået af sig selv).

Jeg må desværre medgive, at rodet er så enormt, at det nok er nødvendigt på længere sigt at rydde det hele for at finde fejlene og få startet på en frisk. Det smerter mig, fordi jeg synes, der er skabt så meget smukt og dejligt på vor Jord, men jo hurtigere og beredvilligt vi rydder op - desto hurtigere kan det hele genskabes uden fejlene.

Ultrakort version af situationen på Jorden

Der findes en automatisk lovmæssighed om årsag og virkning (aktion og reaktion) - eller med anden formulering: man høster hvad man sår. Hovedparten af menneskeheden har glemt (forsøger at glemme), at det også gælder for det dårlige.
Mennesker prøver på alle mulige måder at undvige (flygte fra, undgå, bortkaste, skubbe over på andre) al det, man ikke vil vedgå, og jo mere man skyder det bort - desto værre virker det. Sådan er automatikken indrettet!

De fleste mennesker opererer ud fra en 'guldgraver-filosofi' (få den største gevinst, blive berømt). Man vil helt uden begrænsning have mere, være større, kunne mere - og slippe for dårlige konsekvenser.
Automatikken skaber ved lejlighed en dualside, en afbalancerende modsætning, og man kan få sygdom, krig og elendighed.

Jeg vil vælge en anden udvej!
Ved at tage ægte ansvar bliver der mulighed for at styre.
Hvis man vil frigøres fra noget, bør man acceptere det (absolut ikke kæmpe, men heller ikke flygte)! En vane eller afhængighed bemærkes uden at reagere. Man lader det hele passere forbi.
Skabelse sker derimod ved at kombinere en drøm med glæde og begejstret forventning.

Til sidens top


Grundlæggende teser om vor realitet

(foreløbig udgave af Torkil Olesen, 2017)

 1. Alt hvad vi kan sanse er en virtuel oplevelse; manifesteret af X1 (ÅND) og x1'er (åndsgnister). (X1 og x1 er betegnelser med ide fra Martinus)
  Vor oplevelse af verden er individuel, og den virtuelle oplevelse er konstrueret så fantastisk overbevisende, at vi føler os som deltagere i oplevelsen og kan totalt have glemt oprindelsen.

 2. Mennesket synes at fungere ud fra en dirigerende enhed (x1), et styrende kraftfelt + en krop af jordisk oprindelse.
  Der kan ses en analogi til en drone, som består af en fysisk enhed, der kun flyver, hvis den får energi og styres af en dirigent via kraftfelt fra styre-enheden.
  Mennesket behøver tilsvarende kontakt til x1 og kraftfelt.

 3. Alt liv er muligvis totalt afhængig af energien fra det usynlige kraftfelt, som synes at kunne forsyne os med alt, hvad vi behøver.
  Den dybeste årsag til elendighed, forvirring og sygdom kan være dårlig relation til kraftfelt og styre-enhed, hvad der kan være opstået ved en eller anden form for grad af fornægtelse (at ville selv? eller at mene, at alt er tilfældigt?).

 4. Kraftfeltet er meget nært forbundet med Universel Kærlighed.
  Mennesket synes at have frihed til at fungere i overensstemmelse med den strømmende, ubehæftede helheds-kærlighed eller vælge at gå egne veje med deraf følgende konsekvenser.
  Universet styres af aktion/reaktion (årsag/virkning).

 5. Den virtuelle verden er som helhed fabelagtigt godt organiseret (himmellegemer, kloder, organismer, celler, atomer og antagelig dybere) med uendelig variation. Dog har identiteter (mennesker) indføjet fejl i systemerne.
  Min model er, at der findes et styrende, altomfattende og altgivende energi- og kraftfelt.
  Det enkelte individ har eget styresystem tilpasset den pågældendes ønsker og behov. Der er mulighed for at koble sig på det overordnede kraftfelt og - så at sige - downloade yderligere nødvendige data.
  Systemerne er så vidt muligt indrettet til at organisere alt på bedste måde. Kraften og styringen eksisterer med indbygget fejlmeddelelse, -finding og -rettelse, men Jordens mennesker har fået fri vilje til i vidt omfang at vælge noget andet.

 6. Sansning opleves som en del af det virtuelle, men sker reelt fra x1 (åndsgnisten i alt liv), der eksisterer uden for den virtuelle (skabte) verden, som Martinus betegner x3.
  Alt hvad vi kan forestille os vil principielt kunne eksistere.

 7. Liv kan kendes på, at det virker individuelt; manifesterer, organiserer, former, omformer og opløser det virtuelle. Liv kan gøre noget fuldstændig uforudset.
  Liv stimuleres ved brug og forbedres derved; dog problemer ved overbelastning.
  Selvlæring synes at være et meget vigtigt grundlag for liv. Det er nødvendigt at kunne tilgodese egne behov ved mødet med omgivelsernes mangfoldighed og omskiftelighed. Der skal kunne vælges ud fra eget mål.

 8. Menneskets krop synes at være meget afhængig af tryghed/tillid for at kunne fungere godt - formentlig fordi kroppen er bygget til hele tiden at skulle være parat til flugt. En legende tilstand er nok bedst.
  Kroppen synes også at fungere på grundlag af datasystemer, som kun kender 2 muligheder: sikkert eller farligt. En meget lille usikkerhed kan give anledning til frygt/mistillid og dermed beredskab for flugt.
  Det er et meget stort problem i vor kultur, hvor der er ringe mulighed for direkte erfaring om personers pålidelighed,

 9. Rensning, vedligeholdelse og reparation synes at være indbygget i det levende, men prioriteres meget lavt og kræver næsten total tryghed/tillid, samt sandsynligvis en form for kærlig relation til det styrende livsfelt.
  En livsstil med god tid til afslappende leg og kærlig, fuldstændig afstresset velvære er meget vigtig for fysisk og psykisk sundhed.

 10. Maskiner og robotter (automatik) reagerer altid på samme indbyggede (programmerede) måde. De kan godt udøve meget stor variation, men variationen er endelig. Alt vil foregå inden for en planlagt ramme.
  Det maskinelle slides eller opløses ved brug; går i stykker ved overbelastning.

 11. Naturligt skabes så vidt vides aldrig kopier. Universelle programmer sørger ved befrugtning for uendelig variation i de skabte identiteter.
  Størst diversitet opleves i natur uberørt af mennesker - mindst i sprøjtede marker eller kunstige boldbaner.
  Kun mennesker og maskiner laver kopier, kloner og genteknisk dannede individer/arter, som sandsynligvis mangler kontakt via kraftfeltet og derfor er ustabile - måske skadelige.

 12. Vort virtuelle univers (med alle identiteter) styres i overordentlig høj grad af automatik (datasystemer?), der sørger for diversitet, en fænomenal funktionalitet og for, at hver enkel identitet får den stimulans, som passer netop til den pågældendes situation.
  Bevidste identiteter har mulighed for at frigøre sig i et vist omfang fra det automatiske.

 13. Generelt findes tilfældighed yderst sjældent (måske aldrig) i vort univers. De automatiske systemer fungerer altid på grundlag af eksakte data. Der er således (så godt som) altid en årsag til det, der opleves.

 14. Vi mennesker tiltrækker de oplevelser, som bedst passer til det, som vi er absolut mest optaget af med stærke følelser. Det gælder både positivt og negativt. (Så og Høst)
  Man kan således tiltrække det, man frygter.
  Modsat synes man ikke at blive skadet af noget, hvis man udstråler fuldstændig ægte tillidsfuldhed/tryghed/kærlighed. Kraftfeltet (universel kærlighed) beskytter.

 15. Uønskede oplevelser skyldes fejlbehæftet manifestation, og x1 vil have mulighed for at opløse, korrigere og manifestere noget ønsket i stedet.
  Hvis man er træt af det, man har valgt, er der også mulighed for helt ærligt at underlægge sig den overordnede styring med barnlig tillid, glæde, kærlighed og forventning (overgive sig, give slip).
  Hvis man følger anvisningerne, vil situationen begynde at forandre sig i en bedre retning, men der kan være visse ubehag ved forskellige korrektioner, hvad man fuldt bevidst må indordne sig under - blot lade det ske i fuld tillid.

 16. Dårlige oplevelser/sygdom opstår ikke alene som følge af påvirkning udefra. Der skal eksistere en svaghed, mangel, misforståelse fornægtelse, et eller andet hos idividet. Det værste er nok fornægtelse af selve kraftfeltet.
  Små eksempler til forståelse (ikke bevis): Guleroden er syg, inden den angribes (biodynamisk opfattelse); myggestikket rammer de svageste (mindst bevidste) punkter på kroppen (også fordi det er sikrest for myggen); rovdyr udser sig de svageste individer; der er og har altid været individer, som modstår de værste epidemier.

 17. Korrektion eller opløsning af noget virtuelt forudsætter fuld ansvarlighed for det pågældende. Man må 100% ærligt ønske at være eet med det, og stor ægte glæde, kærlighed og interesse er befordrende.

 18. Sundhed. Fuldstændig tillidsfuldhed/tryghed/kærlighed synes at være en af de bedste og sikreste måder til opnåelse af at være eet med sin krop og alt i universet inkl. egen x1 - og evt. videre til andre x1'er eller måske endog X1.
  Vi kender ikke grænserne for, hvad der kan opnås ad denne vej.

 19. Udvikling skabes ved ægte hensigt og vision støttet af tryghed, glæde, kærlighed og begejstring. Universets automatiske systemer vil så godt som muligt sørge for at opfylde hensigten. (Så og Høst).

 20. Dualitet er et vigtigt fænomen i vort univers (plus<>minus, yin<>yang, hvidt<>sort, feminin<>maskulin).
  Modsætningerne synes at være uadskillelige som for- og bagside af papir.
  Måske er lysets bølger<>partikler også en dualitet, og alt stof kan tænkes at kunne manifesteres som bølger (en frekvens) eller som noget materielt. (Tilføjet 4.1.17).
  Interessante oplevelser kan opnås ved at hengive sig til en af siderne, men der kan opstå spændinger eller konflikter med den modsatte side, der også kaldes 'skyggen'.
Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, jan. 1998, rev.14.4.18

Forside - Brikker fra mit livs puslespil - Livets Bog - Uendelig variation - Hvorfor er der så mange religioner? - Noget værdifuldt i alle religioner - Retfærdighed og demiurg - Sand Lov - Gud er levende

Til sidens top

Opdateret 14/04/2018

Besøg  
119651